Beroepsvereniging Aannemers Begrafenissen Limburg vzw

Welkom ...
De aangesloten ondernemers bij Beroepsvereniging Aannemers Begrafenissen Limburg vzw, beschouwen het als een fundamentele opdracht om de familie en nabestaanden centraal te stellen in de ons toevertrouwde opdrachten, namelijk de zorg om de uitvaart van uw dierbare overledene.

Dit betekent dat wij de familie helpen en voorlichten in situaties waar dit nodig en mogelijk is.

Een overlijden is een ingrijpende verandering in het leven van hen die achterblijven.

Bij het verlies van een levenspartner, vader, moeder, een kind of familielid staat elke mens voor een enorme opgave. Definitief afscheid nemen is zwaar om te verwerken. Daarbij komt nog dat een aantal praktische problemen moeten opgelost worden.

Op het moment van het overlijden willen wij het liefst alles aan anderen overlaten. Later komen er dan de bedenkingen: had ik dit, had ik dat ... U staat voor administratieve verplichtingen die u vaak voor problemen stellen, u overstelpen en onoverkomelijk lijken.

Daarom hebben wij deze site samengesteld.
U zal er een aantal onderwerpen vinden die op het ogenblik van het overlijden voor u belangrijk zijn.

Mochten er nog vragen zijn in verband met de in deze site behandelde onderwerpen, aarzel niet om ons te raadplegen.
ombudsdienst@begrafenissenlimburg.be

In geval van dispuut tussen klant en uitvaartondernemer, adviseert BABL dat in de eerste plaats wordt gepoogd onderling een oplossing te vinden. Lukt dit niet, kan contact opgenomen met de Uitvaartunie Vlaanderen die een adviserend en zo nodig bemiddelende rol kan opnemen.

Wij willen u en uw familie alle sterkte toewensen in de moeilijke dagen naar aanleiding van het overlijden van een geliefde.